Loading...

تست آرایشگر و پیرایشگر

کداستاندارد 23/1/3/ 70-5
قیمت: 135,000
قیمت برای شما: 129,500تومان
افزودن به سبد

فرآیند بازنگری استانداردهای آموزش:
طی جلسه ای که در تاریخ 32/3/69 با حضور اعضای کارگروه برنامه ریزی درسی مراقبت زیبایی برگازار گردیاد
استاندارد آموزش شغل آرایش و پیرایش زنانه باکد 2/1/32/07-5 و تحت عنوان شغل آرایشگر و پیرایشگر زنانه
با کد 510337507717773 مورد تایید قرار گرفت

شرح استاندارد آموزش شغل:
آرایش گر و پیرایشگر زنانه شغلی در حوزه مراقبت زیبایی است که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون
آلودگی زدایی محیطی و حفاظت و بهداشت فردی، مشاوره و پذیرش مشتری، کوتاه کردن مو )کوپ(، حالت دادن
موهای کوتاه و بلند، محافظت از مو با محصوالت آرایشی، رنگ و مش کردن مو، صاف کردن مو، فرکردن، مرتب کردن
ناخن، اصالح صورت و ابرو وآرایش صورت خواهد بود و با مشاغلی از قبیل پیرایشگر ابرو وصورت زنانه، پیرایشگر موی
زنانه، آرایشگر موی زنانه، متعادل ساز چهره زنانه، کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه، آرایشگر ناخن در ارتباط می باشد.

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
آرايش وپیرايش زنانه شغلي درحوزه مراقبت زيبايي است كه در آن شخص قادر به انجام شايستگي هايي چون
آلودگي زدايي محیطي وحفاظت وبهداشت فردي، مشاوره وپذيرش مشتري ،كوتاه كردن مو)كوپ(،حالت دادن
موهاي كوتاه وبلند،محافظت از مو بامحصوالت آرايشي،رنگ و مش كردن مو،صاف كردن مو، فركردن،مرتب كردن
ناخن،اصالح صورت وابرووآرايش صورت خواهد بود وبامشاغلي از قبیل پیرايشگر ابرو وصورت زنانه ،پیرايشگر
موي زنانه، آرايشگر موي زنانه،متعادل ساز چهره زنانه ، كاربر مواد شیمیايي در آرايش زنانه ، آرايشگر ناخندر
ارتباط مي باشد.

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
پیرايشگر ابرو وصورت زنانه
پیرايشگر موي زنانه
آرايشگر موي زنانه
متعادل ساز چهره زنانه
كاربر مواد شیمیايي در آرايش زنانه
آرايشگر ناخن

 

نظرات
    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)